TOLL FREE: 1-866-699-2469 (Mon to Fri)

About Us  |  Free Recommendation  |  Testimonials  |  Contact Us

Vedic mantras for healing, mantras for marriage, mantras to improve relationship, mantra for health, mantra to gain wealth, mantra for wisdom, relationship mantra, pregnancy mantra, shabar mantra.

Mantras for specific purposes

Mantras for wealth:


1. Om Lakshmi Vam shri kamaladhram svaha

2. Jimi sarita sagar mahu jahi

Jadyapi tahi kamana nahi

3. Bishva bharana poshana kara joi Takar nama Bharat asa hoi

4. Om shrim hrim shrim kamale kamalalaye mahya prasida prasida prasida svaha

5. Omm shrim hrim shrim mahalakshmyai namah

Mantras For Marriage:


1. Taba janaka pai bashishtha ayasu byaha saja savari kai Mandavi shruta kirati Urmila kuwari lai hankari kai

2. Katyayani mahamaye mahayogindadhishvari Nandagopasutam devi patim me kurute namah

Mantras for having children:


1. Devakisutam Govindam Vasudevam Jagatpatim DehimeTanayam Krishna twam-aham Sharanagatah.

To have a son:

1. Sarvabadhabinirmukto dhanadhanyasutanvitah Manushyo tatprasaden bhavishyati na samshayah

2. Om hrim lajja jjalyam thah thah lah om hrim svaha

For safety of the child in the womb:

1. Om tham tham thim thim thum them thaim thoum thah thah om

Mantras for Curing fever:


1. Om namo bhagavate rudraya namah krodhesvaraya namah jyoti patangaya namo namah siddhi rudra ajapayati svaha

2. Om vindhya vanana hum fat svaha

3. Om namo bhagavate chhandi chhandi amukasya jvarasya shara prajjvilita parashupaniye parashaya fat

4. Om namo maha uchchhishta yogini prakirna dranshta khadati tharvati nashyati bhakshyati om thah thah thah thah

Mantras for Removing disease:


1. Om Hrim hansah

2. Om shrim hrim klim aim Indrakshyai namah

3. Om sam, sam sim, sum sum sem saim sam saha vam vam vim vim vum vum vem vaim voim voum vam van saha amrita varech svaha.

Mantras for good Health:


1. Mam mayat sarvato raksha shriyam vardhaya sarvada Sharirarogyam me dehi deva deva namostute

2. Om aim hrim shrim namah sarvadharaya bhagavate asya mama sarva roga vinashaya jvala jvala enam dirghayusham kuru kuru svaha

3. Achyutam chamritam chaiva japedoushadhakarmani

4. Om namo paramatamne para brahma mama sharire pahi pahi kuru kuru svaha

Mantras for good sound sleep:


1. Om agasti shayinah

Mantras for long and better life:


1. Hroum om jom sa om bhurbhuvah svaha om Tryambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam
Urvarukamiva bandhanata mrityormukshiyamamritat

Mantras to cure children’s diseases:


1. Avyadajoangdhri manimanstava janvathoru, yajnoachyutah kati tatam jatharam ka hayasya

Mantras for removing obstructions and difficulties:


1. Sakal vighna vyopahin nahin tehin Rama sukripan bilokahin jehin

2. Sarva badha prashamanam trailokyasyakhileshvari Evameva tvayakaryamasmad vairi binashanam

3. Om ram ram ram ram ram ro ro ram kashtam svaha

4. Om namah shante prashante gum hrim hrim sarva krodha prashamani svaha

Mantras for winning court cases:


1. Pavan tanaya bala pavan samana Buddhi viveka bigyana nidhana

Mantras for safety from snakes:


1. Om Narmadayai vicharana

2. Ananta vasukim shesham padmanabham cha kambalam Shankhapalam dhritarashtram takshakam kaliyam tatha munirajam Astikam namah

3. Om plah sarpakulaya svaha ashehakula sarva kulaya svaha

Mantras for removing the venom of snakes:


1. Garudadhvajanusmaranat vishaviryam vyapohati

2. Nama prabhau jana Siva niko Kalakuta falu dinha amiko

Mantras to safeguard property from theft and robbery:


1. Om kafall-kafall-kafall

2. Om karalini svaha om kapalini svaha hroum hrim hrim hrim chora bandhaga thah thah

Mantras for peace and detachment:


1. Daihika daivika bhoutika tapa Rama raja nahin kahu byapa

2. Bharata charita kari mamu tulasije sadar sunahin Siya Rama pada prema avasi hoi bhava rasa birati

Mantras for removing doubt:


1. Rama katha sundar karatari Sansaya bihaga unavana hari

Mantras for purification of thought:


1. Take juga pada kamala manavaun Jasu kripa niramala mati pavaun

Mantras to Safeguard against the evil eye:


1. Shyama Gaura sundara dou jori Nirakhahin chhabi janani trina tori

For vision of Sitaji:

1. Janakasuta jagajanani janaki Atisaya priya karunanidhana ki

Mantras to please God Hanuman:

1. Sumiri pavan suta pavana namu Apane basa kari rakhe Ramu

Mantras for devotion to God:


1. Bhagata kalpataru pranatahita kripasindhu sukaddhama Soi nija bhagati mohi prabhu dehu kaya dari Rama

Mantras for acquiring knowledge:

1. Chhiti jala pavaka gagana samira Pancha rachita yaha adhama sharira

Mantras for God’s forgiveness:


1. Anuchita bahuta kaheun agyata Kshamahun kshama mandira dou bharata

Auspicious Vedic Mantras for pregnant ladies


Motherhood and Pregnancy is a great rewarding experience for the ladies. As the child grows in her womb the woman achieves a sense of joy and fulfillment.

The modern medical research shows that the physical and emotional feelings and experiences of a pregnant lady do have and impact on the child in the womb.

Reciting, or even listening, to the Vedic mantras is a great boon to the body, mind and soul. The soothing vibrations refresh, rejuvenate and enhance all the physical, mental and spiritual faculties. That is the reason why, in traditional Indian families, the pregnant ladies are advised to read or recite scriptures and Stotras like Bhagavad Gita, Bhagavatam, Vishnu Sahasranama, Lalita Sahasranama, Sri Rudram etc. They give good health, serenity and peace to the mother and the energy of the mantras during this formation stage will help the physical, emotional, intellectual and spiritual growth of the child in the womb and afterwards also.

There are also several specific mantras in the Vedas for the expectant mother and the child. Reciting or listening to them daily is considered highly auspicious.

Vashikaran

What is Vashikaran?
How Does Vashikaran Work?
What is Sammohan?
Join Vashikaran Forum.
Vashikaran Scam.
Vashikaran Fraud.
Contact Us

Customized Kits

What are Customized Kits?
Gandharva Kit.
Rati Mohini Kit.
Krishna Akarshan Kit.
Matangi Kit.
Kaam Rati Sammohan Kit.
Lakshmi Sammohan Kit.
Shukra Sammohan Kit.
Marriage Kit.

Vashikaran Mantra

Vashikaran Mantras.
Vashikaran Yantra.
Vashikaran Tantra.
Sammohan Mantra.
Sammohan Vidya.
Sammohan Yantra.
Mantra to Attract Husband.
Pati Vashikaran Yantra.
Mohini Yantra - Mohini Vidya.

Contact Us

Toll Free - 1-866-699-2469
Email us
Other Websites -
Vashikaran.US (For US and Canada)
Vashikaran.NL (Dutch)
Vashikaran.Org (Global)
Join us on Mystik Klub Forum